İnsan Kaynakları Eğitimi İzmir ve Ankara,  Global Kariyer İnsan Kaynakları Kursu

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünün ve geleceğin dünyasında fark yaratacak olan İnsandır. Dünya devi olan işletmelere baktığımızda insana yaptıkları yatırımın, insana verdikleri değerin büyüklüğünü görüyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini,  var olan personeller için en verimli ve adil ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.

Global Kariyer olarak bu en önemli hizmet sektörüne İnsan Kaynakları Uzmanları yetiştirmeyi, mutlu işveren ve çalışanlar yaratmayı hedefleyerek birbirinden değerli Eğitmenlerimizin sizler için hazırladığı Eğitim Programımızı sizlere sunuyoruz.

* KOSGEB üye firmalar bu eğitimden KOSGEB Desteği ile faydalanabilmektedirler.

** Katılımcılarımız Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınava dahil olup  MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve MEB ONAYLI EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ Sertifikası  alacaklardır.

**** Katılımcılarımıza eğitim başında ücretsiz İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ kitabi hediye edilecektir.

Eğitim İçeriği;

Eğitim Süresi: 126 Ders Saati 

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış 

 • İnsan kaynakları kavramı ve örgütlerde insan kaynaklarının varoluşu,
 • İnsan kaynakları yönetimi kapsamı ve İK planlaması,
 • İnsan kaynakları yönetiminin amacı,
 • İnsan kaynakları departmanı ve alt fonksiyonlarını yakından tanıma,
 • İnsan kaynakları uzmanının sorumlulukları,
 • İnsan kaynakları uzmanlığı eğitimi boyunca sizi neler bekliyor,

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması  

Modül 2 : İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Görev Tanımı Oluşturma

 • Süreç nedir? İnsan kaynaklarında süreç kavramının tanımlanması,
 • Süreç yönetimi,
 • Süreçlerin sınıflandırılması,
 • İnsan kaynakları yönetiminde süreçlerin değerlendirilmesi,
 • İş analizi kavramını tanımlama,
 • İş analizi sırasında toplanacak veriler,
 • İş analizinde bilgi toplama yöntemleri,
 • Görev tanımı nedir?
 • İş analizi ve görev tanımı bize/kuruma ne sağlar,
 • İş analizi ve görev tanımı ÖRNEK uygulama,
 • İnsan kaynakları alt fonksiyonlarında süreçleri tanıma

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 3 : Kurum İçi İletişim / Örgütsel iletişim

 • İletişim nedir?
 • İletişim ile bağlılık yaratma / Bağlılık yaratma modelimiz,
 • Bağlılık türleri,
 • İletişimde mesaj nasıl değişir?
 • İletişimin aşamaları,
 • İletişimdeki filtreler ve bariyerleri tanımlama / farkına varma,
 • Etkili iletişimi tanımlama / Mesajı daha etkin nasıl verebiliriz?
 • Örgütsel iletişim nedir?
 • Örgütsel iletişim türleri,
 • Örgütsel iletişim kanalları,
 • Örgütsel iletişim araçları,
 • Örgütlerde iletişimin bozulması ve etkileri,

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 4: İşveren Marka Yönetimi

 • Marka kavramı, marka ve insanın kesiştiği noktalar,
 • İşveren markası geçekten nedir?
 • İletişim yaparak marka olunur mu?
 • Marka işveren ne demektir?
 • İşveren marka yönetimi nasıl olur?
 • Kurum hikâyesini keşfetmek ve anlatmak,
 • Hayaller ve gerçekler / Hayalleri gerçeğe taşımak,
 • Marka elçileriniz kim?
 • Hangi kaynakları kullanabiliriz / İşveren markasının asıl sahibi,

Modül 5: Yetkinlik Bazlı Aday Seçimi ve Personel Yerleştirme 

 • Mülakat nedir
 • Planlama ve hazırlık
 • Görüşme Ortamının hazırlanması
 • Mülakat soru tipleri
 • Yetkinliklerin ortaya çıkarılması
 • Mülakatlarda yapılması ve yapılmaması gerekenler
 • Mülakatı Kapatış
 • Değerlendirme ve değerlendirme yöntemleri
 • Referans Araştırması
 • Geri Bildirim
 • Görüşme Teknikleri

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 6: Performans Yönetim Sistemi 

 • Performans ve performans değerlendirme kavramları,
 • Performans yönetimi nedir?
 • Performans değerlendirmenin amacı,
 • Performans değerlendirme sisteminin çalışan ve kurum için yararları, sakıncaları,
 • Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar,
 • Performans yönetimi adımları,
 • Performans değerlendirme kapsamı,
 • Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri,
 • Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetimi,
 • Performans değerlendirme görüşmelerinin yönetimi,
 • Geri bildirim önemi ve şekli,
 • İş kanunu hükümleri ışığında performans değerlendirme,
 • Performans değerlendirme sonuçları nerelerde kullanılır?
 • Performans değerlendirme sürecinde yapılan hatalar,
 • Performans değerlendirme sistemi ÖRNEK uygulama, (bir kurumda uygulanan performans yönetim sistemi)

Modül 7 : Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama  

 • Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama
 • Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi ve tanımlanması
 • Pozisyon-yetkinlik matrisi
 • Eğitim İhtiyaçlarının kaynakları
 • Performans Yönetimi ve kariyer planlama ile ilişkileri
 • İhtiyaçların birleştirilmesi
 • Piyasa araştırması
 • Takvim oluşturma ve bütçeleme
 • Eğitim etkinliği ölçme ve değerlendirme

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 8 : Ücretlendirme ve Bordrolama / Personel ve Özlük İşleri

 • Ücretlendirme Ana İlkeler:İç dengenin Korunması,Piyasa Koşullarına uygunluk
 • Ücret Türleri:Baz(Kök Ücret),Özendirici Ücretler
 • Ücret Sistemleri:Kıdem Bazlı Ücretlendirme,Performans Bazlı Ücretlendirme
 • İş Kanunu , Asgari Ücretler - 20 Günlük hak düşürücü süre
 • Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları
 • Personel ve Özlük İşleri (Özlük Dosyası hazırlama)
 • İş Sözleşmeleri - İbranameler
 • İş sözleşmelerinin sona erme yöntemleri
 • Sigorta işe giriş, Sigortalı İşten Çıkış, Prim Bildirgeleri, Sgk Prim oranları, e - bildirge İşlemleri,
 • Engelli Teşvikleri, 5 Puanlık Teşvikler, İstihdam Teşvikleri,
 • Kalkınmada öncelikli iller teşvikleri,
 • Tutanak ve İhtarların yazılması, uygulanması, Yıllık izin hesapları,
 • Hesap makinesi ile Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı Hesaplamaları ve İş Kanunundaki yeri
 • Puantaj tablolarının hazırlanması,çeşitleri ve incelenmesi
 • Gelir vergisi dilimleri
 • Aile geçim indirimi hesaplamaları
 • Genel Tatil Ücretleri,Fazla Mesai ücretleri ve Hesaplamaları ve İş Kanunundaki yeri,
 • Hesap Makinesi ile Bordro Hesaplaması,Puantaj düzenlenmesi ve İş Kanunundaki yeri.
 • SGK İşçi işveren prim oranları,
 • Gelir vergisi dilimleri,
 • SGK Tavan ve taban,kıdem tazminatı tavan ve taban uygulamaları,
 • İşverene Maliyetler
 • Netsis İnsan Kaynakları Bordro Modülü Uygulaması.

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması 

Modül 9 : İş Hukuku 

 • İş Hukukuna Yön Veren İlkeler
 • İş Hukukunun Temel Kavramları.
 • İş Kanunu’nun Uygulama Alanı.
 • İş Sözleşmesi Türleri.
 • İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları.
 • İş Güvencesi.
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi.
 • Feshe Karşı Yargı Yolu.
 • Hizmet Akdinin Feshinin Sonuçları.
 • İşin Düzenlenmesi.
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği. 
 • Uygulamada Karşılaşabilecek Sorunların Ve Emsal Yargıtay Kararlarının eğerlendirilmesi
 • İdari Para Cezaları.

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 10 : Endüstriyel İlişkiler (Sendikalar)

Sendikalar Hukuku:

 • Sendikanın Tanımı Ve Unsurları.
 • Sendika Özgürlüğü.
 • Sendikal Özgürlüklerin Korunması.
 • Sendikaların Gelirleri Ve Faaliyetleri.

Toplu İş Sözleşmeleri

 • Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği Ve Hakkı. 
 • Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı Ve İçeriği.
 • Toplu İş Sözleşmesi Türleri Ve Yapılması.
 • Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma.
 • Toplu İş Uyuşmazlıkları.

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 11: İş Sağlığı ve Güvenliği 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları/Yasal Mevzuat
 • Risk Değerlendirmesi
 • Tehlikelerin Belirlenmesi
 • Kontrol ve Önlemler

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 12 : Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon Yönetimi

 • Fiziksel Bağlılık
 • Duygusal Bağlılık
 • Demotive Çalışan Semptomları

Başlıca Motivasyon Teorileri

 • 3 İhtiyaç Teorisi- David Mc Clelland
 • Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • Beklenti Teorisi- Vroom
 • Eşitlik Teorisi- Adams

Çalışan Motivasyonu İçin Gereken Temel Liderlik Özellikler 

 • Fark Edilme İhtiyacını Anlamak
 • Rol Model Olmak
 • Çalışanı Geliştirmek
 • Etkili Delegasyon

Motivasyon Stratejisi Belirlerken,

 • Temel İşyeri Koşulları
 • Kuşak Farkları
 • Kişilik Farkları

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 13 : İnsan Kaynakları Yönetiminde Koçluk ve Mentorluk

 • Yönetici Koçu Nedir
 • Koçlukta Engeller Nedir
 • Kendini tanımak
 • Koçluk Becerilerini Geliştirmek
 • Koçluk yapacak kişilerin özellikleri
 • Dinleme, anlama, sorular sorma, geri bildirim, doğru beden dili ve iletişim, öfke kontrolü, sabır, irade, kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek
 • Gizlilik
 • Koçluk Süreci ve Koçluk Modelimiz 
 • Uygulama aşamasına geçiş
 • Koçluk Görüşmeleri Nasıl Yapılmalıdır
 • Koçluk İlkeleri ve sınırları
 • SWOT Analizi
 • Hedef Analizi-SMART 
 • Kurumsal Dinamitler
 • Kurum Çarkı
 • Performans Gelişiminde Koçluk
 • Liderlik Çeşitleri ve koçluk
 • Zorluklarla Başa Çıkma
 • Süreklilik için ne yapmalıyız
 • Faydaları Nelerdir, Nasıl Ölçülmelidir
 • Haftalık, Aylık Raporlama Sistemi 
 • Mentorluk nedir, ne değildir 
 • Koçluk Mentorluğun temel farkları
 • Mentorlerin seçim süreci 
 • Mentorluğun İş Planlarına ve süreçlerine dahil edilmesi
 • Kişilerin yapılandırılması
 • Hikayeleme yöntemi
 • Koçluk mu, Mentorluk mu  
 • Şirketlerin yapısına Hangisi daha uygun, Performans düzeyinde ve seviyede nasıl karar verilmeli.
 • Mentorluk Nasıl uygulanır, 
 • Mentorluk süreci ve Mentorluk Modelimiz
 • Koçluk ve Mentorluğun Performans Değerlendirmesi, Kariyer Planlaması, Ücret Yönetimi ve Eğitim ile etkileşimi
 • Sonuçların Ölçülmesi ve raporlanması

 Modül 14 : Mobbing - İş Yerinde Psikolojik Taciz 

 • "Mobbing" gerçeği
 • "Mobbing" Çeşitleri ve süresi
 • Şirkete olumsuz etkileri ve sonuçları
 • Gözlerimi kapıyorum yine mobing
 • Engellemek için ne yapılmalı
 • İletişim kanalları ve gizlilik
 • Yasal yaptırımları ve sonuçları nelerdir

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 15: Excel Uygulamaları

 • Temel matematiksel işlemler : Sum (Topla), Average (Ortalama), Sumif (Etopla)
 • Yüzde, Oran orantı işlemleri
 • Mantıksal Formüller : İf (Eğer), And (Ve), Or (Yada)
 • İstatistiksel Formüller : Countif (Eğersay), Countifs (Çokeğersay), Averageİf (Eğerortalama), Vlookup (Düşeyara)

Modül 17: Eğiticinin Eğitimi (MEB Sertifikalı)

 Eğitim Yönetimi

 • Profesyonel Eğitim Yönetimi
 • Başarılı Eğitim Yöntemleri
 • Eğitimlerde Hedef Belirleme ve İçerik Hazırlama
 • Eğitimde Zaman Yönetimi ve Eğitim Öncesi Hazırlıklar
 • Eğitim Yapısına Uygun Ortam Seçimi ve Hazırlanması
 • Eğitimde Oturma Düzeni
 • Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Uygulamaları

Eğitimcinin Temel Özellikleri

 • Eğitimcinin Kimliği ve Rolü
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Arttıran Yöntemler
 • Öz güven ve Sakinlik
 • İlgiyi Canlı Tutmak

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

 • Eğitim Sunumlarının Hazırlanması ve Etkin Sunum
 • Sunum Akışının Planlanması
 • Sunum Materyallerin Tespiti
 • Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Sahneyi Kullanma
 • Eğitimde Soru Alma Yanıtlama ve Soru Sorarak 
 • Etkileşim Yaratma
 • Eğitim Kitapçığı Hazırlanma
 • Eğitim Oyunlarının Planlanması, Uygulamalar ve Örnekler

EĞİTİM KADROMUZ;

Ankara Eğitim Kadromuz

Ersun TÜRKÖZ; Bilkent Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürü

Esin TARHAN; İnsan Kaynakları Danışmanı

Mustafa Kemal TOPÇU; İnsan Kaynakları Danışmanı

Filiz TUNCA; Polsan İnsan Kaynakları Müdürü

Cemal Özgür TAŞKIRAN; KOLSAN İnşaat İnsan Kaynakları Müdürü

Nuket GÜNAL; Netcall Center İnsan Kaynakları Müdürü

Burcu TUNCER; Mikropor Holding İnsan Kaynakları Danışmanı

Serkan SARI ; ARTEM İnsan Kaynakları Müdürü

Battal KILIÇARSLAN;  Mali Müşavir

Ahmet Çağkan ÖREN; Avukat

İlker GÜZELCİK; Bilişim Teknolojileri Uzmanı

 ****

İzmir Eğitim Kadromuz

Ceyhan KUYUMCU; İnsan Kaynakları Müdürü

Elçin BAŞARKANOĞLU; Volt Elektrik İnsan Kaynakları Müdürü

Berrin YANGINÖZÜ; Kurumsal Eğitim Uzmanı, Yönetim Danışmanı

Kenan ACUR ; ETİ İnsan Kaynakları Saha Sorumlusu,Çalışma Hukuku Uzmanı, İş Hukuku Bilirkişisi 

Emine YELKENCİ; İnsan Kaynakları Yöneticisi, Profesyonel Koç

Aysun TEK; Eğitim & Geliştirme Danışmanı

Fatma YÖRÜKER; İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Av. Demet CENGİZ ; Avukat, İş Hukuku Uzmanı

Sercan ÜSTÜNDAĞ; Bilişim Teknolojileri Uzmanı

 *** Katılımcılarımız Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınav sonunda  MEB onaylı İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifikası ve MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası  alacaklardır.

*** Eğitmenlerimiz program akışına göre değişiklik gösterebilmektedir.

İnsan Kaynakları Kursu'na Ön Kayıt İçin Soldaki Formu Doldurunuz.

İzmir (Merkez)
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
8 Eylül 2018 Cumartesi 10:00 - 18:00
Ankara
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
9 Eylül 2018 Pazar 09:00 - 17:00
Öğrenci Adı Görüş
Hande PERVANE

“ Eğitim kurumunuza başladığım günden bu yana gerek eğitmenlerin kalitesi gerekse diğer personellerinizin kalitesi çok iyiydi. İnsan Kaynakları Eğitimini tamamladıktan sonra İleri Excel kursuna da kurumunuzda devam edeceğim. Sunduğunuz temizlik kalitesi, çay ve kahvenin sınırsız olması çok başarılı…”

Onur KARAYİĞİT

 "Ben Uşak’ta bir tekstil firmasında İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bu eğitimi almak için düşüncelerim vardı. Kendimi geliştirmek için araştırmalarım sonucu doğru adresin Global Kariyer olduğunu düşündüm ve burada olmaktan mutluluk duydum. Eğitim içerikleri, hocalarımız ve tabii ki de güler yüzlü Global Kariyer çalışanları çok iyi. Teşekkürler Global Kariyer..."

Irmak ŞENGÜLEN

 “Ben öncelikle buraya On Parmak Klavye ve Bilgisayar İşletmenliği kurslarına gelmiştim. Memnun kaldığım için İnsan Kaynakları kursuna da burada başlamak istedim. Gayet de yerinde bir karar vermişim. Gerek hocalarımız gerek Global Kariyer hizmeti bunu bir kez daha doğrulamış oldu. Son derece memnunum, gönül rahatlığıyla da herkese tavsiye edebilirim.”

Pınar BACAKSIZ

 “Yaklaşık 10 haftadır eğitim bünyesinde bulunduğum Global Kariyer için aklıma ilk gelen cümle iyi ki gelmişim. Daha önce de bir takım eğitim kuruluşlarında bulunduğumdan ötürü gözlemlerime dayanarak çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Global Kariyer çok daha elit ve bir o kadar da samimi bir kuruluş. Gerek eğitmenlerimizin ilgisi gerekse eğitim danışmanlarının güler yüzü olsun her açıdan insanı özel hissettiren bir yer. Her şey için teşekkürler.”

Ayberk ALTIOK

Global Kariyerde almış olduğum Dış Ticaret ve İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimleri kariyerime birkaç adım daha önde başlamama çok yardımcı oldu. Gerek hocaları gerek sınıfları ile eğitim konusunda disiplinli tutumu ile Global Kariyer beni çok etkiledi. Emeği geçen tüm hocalarıma ve çalışanlara sonsuz teşekkür ederim.

Taner ÖRMEN

Global Kariyer İzmir Şubesinden İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi aldım. Bu eğitimin bana katkıları çok büyük oldu özellikle belirtmek isterim ki aldığım eğitimde zamanla teorik bilgileri uygulamada hayata geçirme fırsatı yakaladım. Eğitim zamanımda ilk önce İnsan Kaynakları uzmanıydım. Daha sonra bulunduğum işyerinde personel şefi oldum. Aktif bilgilerimi geliştirmem devam etti ve bugün yeni işime uluslararası zincir otel firmasına İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı olarak terfi ediyorum.Bu gelişimime kurumunuzun katkısı ve hocalarımın katkısı büyük oldu. Teşekkür ederim.