İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi | Mesleki Eğitimler | Global Kariyer

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünün ve geleceğin dünyasında fark yaratacak olan İnsandır.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünün ve geleceğin dünyasında fark yaratacak olan insandır. Dünya devi olan işletmelere baktığımızda insana yaptıkları yatırımın, insana verdikleri değerin büyüklüğünü görüyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini, var olan personeller için en verimli ve adil ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.

Global Kariyer olarak bu önemli hizmet sektörüne 'İnsan Kaynakları Uzmanları' yetiştirmeyi, mutlu işveren ve çalışanlar yaratmayı hedefleyerek birbirinden değerli eğitmenlerimizin sizler için hazırladığı eğitim programımızı sizlere sunuyoruz.

* Katılımcılarımız eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınava dahil olup MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve MEB ONAYLI EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ Sertifikası alacaklardır. 

Eğitim Süresi: 102 Ders Saati - 11 Hafta

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Kursumuzun İçeriği:

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış 

 • İnsan kaynaklarının tarihçesi
 • İK' yı tetikleyen dinamikler (Neden İK’ya ihtiyaç duyuyoruz?)
 • Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş
 • İK’nın görev, rol ve sorumlulukları
 • İK yönetiminin neden stratejik ortağı olmalı?
 • İK yönetimi için gerekli vitaminler

Modül 2: İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Görev Tanımı

Oluşturma

 • İş analizi nedir? İş analizinin yöntemleri
 • İş analizi sırasında toplanacak veriler
 • İş analizinde bilgi toplama yöntemleri
 • Görev tanımı nedir? Görev tanımı oluşturma
 • İş analizi ve görev tanımı bize ve kuruma ne sağlar?
 • İş analizi ve görev tanımı  Örnek Uygulama
 • Yetkinlikler tablosu nedir?
 • Örnek yetkinlik tablosu
 • İş değerleme ve ücret yönetimi

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 3: Yetkinlik Bazlı Aday Seçimi ve Personel Yerleştirme 

 • Seçme ve yerleştirme süreci
 • Personel ihtiyacının oluşması
 • Personel talep formu nedir, neleri içermelidir?
 • İş ilanında olması gerekenler nelerdir?
 • Aday araştırması nasıl yapılır?
 • Mülakat çeşitleri
 • Mülakata hazırlık ve doğru yöntemin seçilmesi
 • Mülakat sürecinde kullanılabilecek testler
 • Mülakatın sonuçlandırılması
 • Mülakatın raporlanması
 • Yetkinlik bazlı mülakat nedir?
 • Yetkinlik bazlı mülakatın örnek soruları
 • Örnek mülakat uygulaması

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 4: Performans Yönetim Sistemi 

 • Performans yönetimi nedir?
 • Performans değerlendirmenin amacı
 • Performans değerlendirme sisteminin çalışan ve kurum için
 • yararları, sakıncaları
 • Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar
 • Performans yönetimi adımları
 • Performans değerlendirme kapsamı
 • Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri
 • Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetimi
 • Performans değerlendirme görüşmelerinin yönetimi
 • Geri bildirim önemi ve şekli
 • İş kanunu hükümleri ışığında performans değerlendirme
 • Performans değerlendirme sonuçları nerelerde kullanılır?
 • Performans değerlendirme sürecinde yapılan hatalar

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 5: Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama  

 • Eğitim yönetimi, kariyer planlama
 • Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi ve tanımlanması
 • Pozisyon - yetkinlik matrisi
 • Eğitim ihtiyaçlarının kaynakları
 • Performans yönetimi ve kariyer planlama ile ilişkileri
 • İhtiyaçların birleştirilmesi
 • Piyasa araştırması
 • Takvim oluşturma ve bütçeleme
 • Eğitim etkinliği ölçme ve değerlendirme

Sektör yöneticileri eşliğinde atölye çalışması

Modül 6 : Yetenek Yönetimi

 • Yetenek Yönetimi şirketler için neden önemlidir? 
 • Yetkinlik seti oluşturma 
 • Performans ve Yetenek Denklemi
 • Yetenek / Potansiyel Kodu nedir?
 • Yetenek Yönetimi Modelleri (Uygulamalı)
  • 9 Boxes
  • İKP
 • Yedekleme Planı oluşturma
 • Bireysel Gelişim Planı oluşturma 


Modül 7 : Personel ve Özlük İşleri

 • İş Sözleşmeleri - İbranameler
 • İş sözleşmelerinin sona ermesi haklı ve geçerli fesihler ( 25. Md fesihleri)
 • Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları 
 • Ücretlendirme ana ilkeler: iç dengenin korunması, piyasa koşullarına uygunluk
 • Ücret Türleri: Baz (Kök Ücret), Özendirici Ücretler
 • İş Kanunu, Asgari Ücretler - 20 günlük hak düşürücü süre
 • İcralık ve nafaka ödeyen işçiler, yazışma ve sorumluklar
 • Engelli teşvikleri, 5 puanlık teşvikler

Modül 8 : Personel ve Özlük İşleri - Atölye Çalışması

 • Personel Özlük Dosyasının içeriği ve incelenmesi
 • İş davası süreçlerinin dosyalar üzerinden incelenmesi yorumlanması
 • Tutanak ve İhtarların düzenlenmesi, 
 • Yıllık izinlerin formlarının düzenlenmesi, 
 • Sigorta işe giriş, sigortalı işten çıkış, prim bildirgeleri, SGK prim oranları, e - bildirge İşlemleri

Modül 9 : Ücretlendirme ve Bordrolama

 • Bordronun işverene maliyeti hesaplama
 • Hesap makinesi ile Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı hesaplamaları ve İş Kanunundaki yeri
 • Puantaj tablolarının hazırlanması, çeşitleri ve incelenmesi
 • Gelir vergisi dilimleri
 • Aile geçim indirimi hesaplamaları
 • SGK İşçi işveren prim oranları,
 • SGK Tavan ve taban, kıdem tazminatı tavan ve taban uygulamaları,

Modül 10 : NETSİS - Bordrolama (İzmir Merkez) 

 • Ücret bordro parametrelerinin girilmesi
 • İşçi girişlerinin programa işlenmesi,
 • İşçi ücretlerinin programa girilmesi
 • Puantaj girişi ile bordro Hesaplama,
 • İşçi çıkışlarının program üzerinden yapılması

Modül 11 : İş Hukuku 

 • İş Hukukuna yön veren ilkeler
 • İş Hukukunun temel kavramları.
 • İş Kanunu’nun uygulama alanı.
 • İş Sözleşmesi türleri.
 • İş Sözleşmesinde tarafların borçları.
 • İş güvencesi.
 • İş Sözleşmesinin sona ermesi.
 • Feshe karşı yargı yolu.
 • Hizmet akdinin feshinin sonuçları.
 • İşin düzenlenmesi.
 • İş sağlığı ve güvenliği. 
 • Uygulamada karşılaşabilecek sorunların ve emsal Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi
 • İdari para cezaları.

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 12: İş Sağlığı ve Güvenliği 

 • İş sağlığı ve güvenliği kavramları / yasal mevzuat
 • Risk değerlendirmesi
 • Tehlikelerin belirlenmesi
 • Kontrol ve önlemler

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 13: İnsan Kaynakları Yönetiminde Koçluk & Mentorluk, Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon

 • Koçluk nedir?
 • İnsan kaynaklarında koçluğun yeri
 • Koçluğun şirkete ve takıma faydaları
 • Kendini tanımak
 • Beyin sistemleri
 • Beynimiz ve kullandığımız kelimelere yansıması
 • Temsil sistemleri öğrenme ve anlama yöntemi
 • Koçluk becerilerini geliştirmek
 • Dinleme, anlama, sorular sorma, geri bildirim,
 • Doğru beden dili ve iletişim,
 • Duyguları yönetmek,
 • SWOT analizi
 • Hedef analizi- SMART
 • Planlama süreci 
 • Kaizen
 • Koçluk görüşmeleri nasıl yapılmalıdır?
 • Koçluk süreci ve koçluk modelimiz 
 • Uygulama aşamasına geçiş, örnek uygulama
 • Mentorluk nedir, ne değildir?
 • Koçluk mentorluğun temel farkları
 • Mentorlerin seçim süreci 
 • Mentorluğun iş planlarına ve süreçlerine dahil edilmesi
 • Koçluk mu, mentorluk mu? 
 • Şirketlerin yapısına hangisi daha uygun, performans düzeyinde ve seviyede nasıl karar verilmeli?
 • Mentorluk nasıl uygulanır?
 • Sonuçların ölçülmesi ve raporlanması
 • İnsanlar neden motivasyona ihtiyaç duyar?
 • İnsan Kaynakları ve motivasyon ilişkisi
 • Mc Kinsey 7 lisi
 • Fiziksel bağlılık
 • Duygusal bağlılık
 • Çalışan motivasyonu için gereken temel liderlik özellikleri
 • Fark edilme ihtiyacını anlamak
 • Rol model olmak
 • Çalışanı geliştirmek
 • Etkili delegasyon
 • Koçvari liderlik

Modül 14: MS Excel Uygulamaları 

 • Temel matematiksel işlemler : Sum (Topla), Average (Ortalama), Sumif (Etopla)
 • Yüzde, Oran orantı işlemleri
 • Mantıksal Formüller : İf (Eğer), And (Ve), Or (Yada)
 • İstatistiksel Formüller : Countif (Eğersay), Countifs (Çokeğersay), Averageİf (Eğerortalama), Vlookup (Düşeyara)

Modül 15: Eğiticinin Eğitimi (MEB Sertifikalı) 

 Eğitim Yönetimi

 • Profesyonel eğitim yönetimi
 • Başarılı eğitim yöntemleri
 • Eğitimlerde hedef belirleme ve içerik hazırlama
 • Eğitimde zaman yönetimi ve eğitim öncesi hazırlıklar
 • Eğitim yapısına uygun ortam seçimi ve hazırlanması
 • Eğitimde oturma düzeni
 • Eğitim materyallerinin doğru yer ve zamanda kullanılması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi uygulamaları

Eğitimcinin Temel Özellikleri

 • Eğitimcinin kimliği ve rolü
 • Beden dilinin etkin kullanımı
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Katılımı sağlayan ve ilgiyi arttıran yöntemler
 • Özgüven ve sakinlik
 • İlgiyi canlı tutmak

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

 • Eğitim sunumlarının hazırlanması ve etkin sunum
 • Sunum akışının planlanması
 • Sunum materyallerin tespiti
 • Başarılı sunum hazırlama teknikleri
 • Sahneyi kullanma
 • Eğitimde soru alma yanıtlama ve soru sorarak 
 • Etkileşim yaratma
 • Eğitim kitapçığı hazırlanma
 • Eğitim oyunlarının planlanması, uygulamalar ve örnekler


EĞİTMEN KADROMUZ;

Ziynet GİTMEZ; İnsan Kaynakları Yöneticisi, Danışmanı

Emine YELKENCİ; İnsan Kaynakları Yöneticisi, Profesyonel Koç

Evrim İÇER; İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi, Profesyonel Gelişim Eğitmeni ve Koçu

Aysun TEK; Eğitim & Geliştirme Danışmanı

Gonca EMİR; İnsan Kaynakları Müdürü

Ayşe Nihan TANSUĞ; Yönetim Danışmanı, Master Trainer PCC

Aytunç KIVANÇ; Makine Yüksek Mühendisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 Baş Denetci

Sercan ÜSTÜNDAĞ; Bilişim Teknolojileri Uzmanı


İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi

Başlangıç Tarihi:31 Ağustos 2024 Cumartesi

Eğitim Günleri:Cumartesi

Eğitim Saatleri:10:00 - 17:00

Şube:İzmir (Merkez)

GÖNDER
Hemen Bilgi Al